Oct 05

Ban lãnh đạo Cảng Hải Phòng

Thứ 2 05/10/2015, 9:47

  


 
 
 Ông
PHẠM HỒNG MINH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
 
Ông
CAO TRUNG NGOAN
Quyền Tổng giám đốc

 
 
 
 

 
 
 
Ông
NGUYỄN TƯỜNG ANH
Thành viên Hội  đồng quản trị
Phó Tổng giám đốc