Mar 26

Chương trình và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thứ 6 26/03/2021, 17:59
00.Thông báo lịch trình chi tiết ĐHĐCĐ (Chi tiết xem tại đây)
01a.Thư mời tham dự ĐHĐCĐ (Chi tiết xem tại đây)
01b.Invitationletter (For details)
02a. Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (Chi tiết xem tại đây)
02b. Confirmationletter (For details)
03a. Mẫu Thẻ biểu quyết (Chi tiết xem tại đây)
03b. Voting Card -Sample (For details)
04a. Mẫu Phiếu biểu quyết (Chi tiết xem tại đây)
04b. Voting paper -Sample (For details)
05. Nội quy làm việc của ĐHĐCĐ (Chi tiết xem tại đây)