Apr 27

Đề xuất của Cổ đông lớn

Thứ 3 27/04/2021, 18:37
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Chi tiết xem tại đây)