May 21

Kế hoạch xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Thứ 6 21/05/2021, 14:12
Kế hoạch xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản đối với nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết xem tại đây)