Jul 02

Kết quả các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Thứ 6 02/07/2021, 11:59
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/7/2021 (Chi tiết xem tại đây)
Biên bản kiểm phiếu số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/7/2021 (Chi tiết xem tại đây)