Apr 30

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ 6 30/04/2021, 20:04
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Chi tiết xem tại đây)
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)
Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)