Jun 15

Nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thứ 3 15/06/2021, 19:23
- Lịch trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết xem tại đây)
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
01a.Phiếu lấy ý kiến cổ đông (Chi tiết xem tại đây)
01b.Written Shareholder opinion form (For details)
02a.Giấy ủy quyền và Phiếu lấy ý kiến cổ đông (Trường hợp ủy quyền) (Chi tiết xem tại đây)
02b.Power of Attorney and Written Shareholder opinion form (For The Authorized) (For details)
03a.Tờ trình nội dung lấy ý kiến cổ đông (Chi tiết xem tại đây)
03b.The Proposal (For details)
04a.Dự thảo Nghị quyết nội dung lấy ý kiến cổ đông (Chi tiết xem tại đây)
04b.The Resolution General meeting of shareholder_Draft (Chi tiết xem tại đây)
05a. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết xem tại đây)
05b.Regulations on collecting shareholder's opinion in writting (For details)