Apr 28

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chính thức)

Thứ 4 28/04/2021, 23:20
01.Chương trình ĐHĐCĐ 2021 (Chi tiết xem tại đây)
02.Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2021 (Chi tiết xem tại đây)
03a.TT sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2021 (Chi tiết xem tại đây)
03b.Điều lệ Công ty 2021 (Chi tiết xem tại đây)
04a.TT sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 (Chi tiết xem tại đây)
04b.Quy chế quản trị 2021 (Chi tiết xem tại đây)
05a.TT sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT (Chi tiết xem tại đây)
05b.Quy chế hoạt động của HĐQT (Chi tiết xem tại đây)
06. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (Chi tiết xem tại đây)
07. Báo cáo SXKD (Chi tiết xem tại đây)
08. Tờ trình BCTC năm 2020 đã kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)
08a.Báo cáo TC hợp nhất năm 2020 (Chi tiết xem tại đây)
08b.Bao cáo TC riêng năm 2020 (Chi tiết xem tại đây)
09. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức (Chi tiết xem tại đây)
10.Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS (Chi tiết xem tại đây)
11.Báo cáo của Ban kiểm soát (Chi tiết xem tại đây)
12. Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT và BKS (Chi tiết xem tại đây)
13.Quy chế bầu cử 2021 (Chi tiết xem tại đây)
14.Giới thiệu ứng viên HĐQT và BKS (Chi tiết xem tại đây)
15.Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS (Chi tiết xem tại đây)
16. Tờ trình dự án đầu tư xây dựng bến số 3 và 4 tại Lạch Huyện (Chi tiết xem tại đây)
17. Mẫu đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT và BKS (Chi tiết xem tại đây)