Apr 19

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ 2 19/04/2021, 17:53
Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 
01.Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành (Chi tiết xem tại đây)
01a. Biểu số 01 về sản xuất kinh doanh (Chi tiết xem tại đây)
01b. Biểu số 02 về công tác đầu tư (Chi tiết xem tại đây)
02a. Dự thảo Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết xem tại đây)
02b. Dự thảo toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sửa đổi (Chi tiết xem tại đây)
03a. Dự thảo Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết xem tại đây)
03b.Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi (Chi tiết xem tại đây)
04a. Dự thảo Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết xem tại đây)
04b.Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi (Chi tiết xem tại đây)
05. Dự thảo Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (Chi tiết xem tại đây)
06. Dự thảo Tờ trình BCTC năm 2020 đã kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)
06a.BCTC riêng năm 2020 đã kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)
06b.BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)
07. Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (Chi tiết xem tại đây)
08. Dự thảo Tờ trình thù lao HĐQT/BKS (Chi tiết xem tại đây)
09. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (Chi tiết xem tại đây)
10a. Dự thảo Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Chi tiết xem tại đây)
10b. Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Chi tiết xem tại đây)
11. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát.(Chi tiết xem tại đây)
12. Dự thảo Tờ trình tóm tắt về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ (Chi tiết xem tại đây)