Jun 11

Ban lãnh đạo Công ty

Thứ 2 11/06/2018, 15:03

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Phùng Xuân Hà Chủ tịch HĐQT

Điện thoại / Fax:
  0225.3827396/ 0225.3827396
Email: hapx@haiphongport.com.vn          

Cao Trung Ngoan

Quyền Tổng Giám đốc

Điện thoại/ Fax: 0225.3859168/ 0225.3859168
Email: ngoanct@haiphongport.com.vn       

Nguyễn Tường Anh
 Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại/ Fax: 
0225.3797699/ 0225.3859940
Email: anhnt@haiphongport.com.vn
           
Phạm Hồng MinhPhó Tổng Giám đốc 
Điện thoại: 0225.3859805
Email: minhph@haiphongport.com.vn

Phan Tuấn Linh Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0225.3757189
Email: linhpt@haiphongport.com.vn