Apr 11

Danh bạ điện thoại - Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Thứ 7 11/04/2015, 14:11
1. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/Email

Ngô Trung Hiếu

Giám đốc

Điện thoại: 0225.3262606
Email: hieunt@haiphongport.com.vn

Nguyễn Bách Khoa

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3262601
Email: khoanb@haiphongport.com.vn

Nguyễn Mạnh du

Điện thoại: 0225.3262959
Email: dunm@haiphongport.com.vn

2
. Thông tin Bộ phận sản xuất

Đơn vị

Điện thoại/Fax/Email

Ban Kinh doanh Tiếp thị

Điện thoại/Fax: 0225.3614463/ 0225.3262604
Email: eir.tv@haiphongport.com.vn

Bộ phận thủ tục - Ban Kinh doanh Tiếp thị

Điện thoại: 0225.3629055/  0225.3262604
Email: billing.tv@haiphongport.com.vn

Trung tâm Điều hành sản xuất

Điện thoại/Fax: 0225.3614462/0225.3614359
Email: ops.tv@haiphongport.com.vn

Đội Giao nhận
Điện thoại: 0225.3614358/ 0225.3262602
Email: cy.tv@haiphongport.com.vn