Mar 28

Báo cáo tài chính năm 2016 CTCP Cảng Hải Phòng

Thứ 3 28/03/2017, 10:29
1. BCTC riêng năm 2016 đã kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.
2. BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.
3. Giải trình liên quan đến BCTC. Chi tiết xem tại đây. Và tại đây