Mar 28

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Thứ 5 28/03/2019, 22:41

1. BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán ( Chi tiết xem tại đây)
2. BCTC riêng năm 2018 đã kiểm toán ( Chi tiết xem tại đây)
3. Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây)
4. Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán ( Chi tiết xem tại đây)