Jul 30

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Thứ 2 30/07/2018, 23:20
Báo cáo tài chính quý II năm 2018
1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).
2. Báo cáo tài chính quý II năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).
3. Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý II năm 2018 (Chi tiết xem tại đây).