Aug 30

BCTC bán niên đã soát xét năm 2018

Thứ 5 30/08/2018, 8:37
- Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 (Chi tiết xem tại đây).
- Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).
- Giải trình biến động kết quả kinh doanh bán niên năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).
- Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính bán niên năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).