Jan 29

Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và Thư mời tham dự

Thứ 6 29/01/2021, 21:00

00. Chương trình ĐHCĐbất thường năm 2021 (Chi tiết xem tại đây)

01a. Giấy mời họp (Chi tiết xem tại đây)

01b.Invitationletter (For details)

02a.GIấy xác nhận thamdự/Ủy quyền (Chi tiết xem tại đây)

02b.Confirmationletter (For details)

03a. Mẫu Thẻ biểuquyết (Chi tiết xem tại đây)

03b. Voting Card -Sample (For details)

04a. Mẫu Phiếu biểuquyết (Chi tiết xem tại đây)

04b.Voting paper -Sample (For details)

05.Nội quy Đại hội (Chi tiết xem tại đây)