STT
Hỗ trợ
Tải về
1

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông 2018

2

Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

3

CTCP Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

4

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phân chia lại tỷ lệ vốn góp tại CTCP Cảng Hải Phòng

5

Công ty chi trả cổ tức tạm ứng năm 2016

6

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016.

7

Thông báo về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2016 (Số 6267/TB-CHP)

8

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 (số 6229/TB-CHP)

9

Báo cáo tài chính bán niên 2016 CTCP Cảng Hải Phòng đã được soát xét.

10

Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên lập trình phần mềm (Số 6170/TB-CHP ngày 17/10/2016)

11

Thông báo về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác (Số 6152/TB-CHP ngày 12/10/2016)

12

Thông báo về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác (Số 6152/TB-CHP)

13

Thông báo về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác

14

Giới thiệu tài liệu đề án 4061 chống tham nhũng của Bộ tư pháp

15

Thông báo về việc cổ phiếu CTCP Cảng Hải Phòng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.