Jul 11

Cảng Hải Phòng lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thứ 5 11/07/2019, 14:06
Cảng Hải Phòng lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)