Jun 25

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS tại Cảng Hải Phòng

Thứ 3 25/06/2019, 22:38
Tổng công ty HHVN thay đổi Người đại diện phần vốn tại Cảng Hải Phòng và giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS tại Đại hội cổ đông 2019 của Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)