Oct 05

Ban lãnh đạo Cảng Hải Phòng

Thứ 2 05/10/2015, 9:47

Ông
PHẠM HỒNG MINH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông
CAO TRUNG NGOAN

Quyền Tổng giám đốc

Ông
NGUYỄN TƯỜNG ANH
Thành viên HĐQT
Phó Tổng giám đốc