Jun 27

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019

Thứ 5 27/06/2019, 17:53
1.Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS (Chi tiết xem tại đây)
2. Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)