Jun 21

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 (chính thức)

Thứ 6 21/06/2019, 19:49
1.Chương trình Đại hội cổ đông năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)
2.Nội quy Đại hội cổ đông năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)
3.Báo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty(Chi tiết xem tại đây)
4.Tờ trình về BCTC năm 2018 đã kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)
5.BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (Chi tiết xem tại đây)
6.BCTC riêng năm 2018 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (Chi tiết xem tại đây)
7.Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (Chi tiết xem tại đây)
8.Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (Chi tiết xem tại đây)
9.Tờ trình về việc điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh (Chi tiết xem tại đây)
10.Báo cáo về việc đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu (Chi tiết xem tại đây)
11.Báo cáo về về phương án vay trả khoản vay bến 4,5 Cảng Chùa Vẽ (Chi tiết xem tại đây)
12.Báo cáo kết quả giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho người lao động (Chi tiết xem tại đây)
13.Tờ trình lựa chọn đon vị kiểm toán BCTC năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)
14.Báo cáo của Ban kiểm soát (Chi tiết xem tại đây)