Jun 25

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 (đầy đủ)

Thứ 3 25/06/2019, 22:35
1. Chương trình ĐHCĐ 2019 (Chi tiết xem tại đây)
2. Nội quy ĐHCĐ 2019 (Chi tiết xem tại đây)
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành (Chi tiết xem tại đây)
4. Tờ trình BCTC năm 2018 đã kiểm toán và tài liệu giải trình (Chi tiết xem tại đây)
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 (Chi tiết xem tại đây)
4. Tờ trình bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024, Quy chế bầu cử và Thông tin ứng viên (Chi tiết xem tại đây)
5. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT/BKS (Chi tiết xem tại đây)
6.Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh (Chi tiết xem tại đây)
7.Báo cáo dự án đầu tư xây dựng bến số 3,4 tại lạch Huyện và Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu (Chi tiết xem tại đây)
8.Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay Cầu cảng số 4,5 Chùa Vẽ (Chi tiết xem tại đây)
9.Báo cáo kết quả giải quyết chế độ hưu trước tuổi cho NLĐ (Chi tiết xem tại đây)
10.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán(Chi tiết xem tại đây)
11.Báo cáo của Ban kiểm soát(Chi tiết xem tại đây)