Jun 10

Thư mời họp và Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông 2019

Thứ 2 10/06/2019, 17:59
01.Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)
02.Invitation letter (Chi tiết xem tại đây)
03.Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (Chi tiết xem tại đây)
04.Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Chi tiết xem tại đây)
05.Nội quy làm việc của Đại hội cổ đông 2019 (Chi tiết xem tại đây)
06.Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ (Chi tiết xem tại đây)
07.Báo cáo của HĐQT và BĐH (Chi tiết xem tại đây)
08.Biểu số 01 đính kèm Báo cáo của HĐQT và BĐH (Chi tiết xem tại đây)
09.Biểu số 02 đính kèm Báo cáo của HĐQT và BĐH (Chi tiết xem tại đây)
10.Tờ trình BCTC năm 2018 đã kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)
11.BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và văn bản giải trình(Chi tiết xem tại đây)
12.BCTC riêng năm 2018 đã kiểm toán và văn bản giải trình(Chi tiết xem tại đây)
13.Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018(Chi tiết xem tại đây)
14.Báo cáo của BKS(Chi tiết xem tại đây)
15.Tờ trình thù lao HĐQT/BKS (Chi tiết xem tại đây)
16.Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh(Chi tiết xem tại đây)
17.Báo cáo xây dựng bến 3,4 tại Lạch Huyện (Chi tiết xem tại đây)
18.Báo cáo phương án vay trả bến 4,5 Cảng Chùa Vẽ (Chi tiết xem tại đây)
19.Báo cáo kết quả giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho NLĐ (Chi tiết xem tại đây)
20.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019(Chi tiết xem tại đây)