Mar 27

Năng lực tiếp nhận

Thứ 6 27/03/2015, 11:10
NĂNG LỰC TIẾP NHẬN TÀU

 Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu:
     - Tổng số 9 cầu với tổng chiều dài 1.385m;
     - Loại hàng khai thác: Hàng bách hóa tổng hợp;  
     - Sản lượng thông qua: 6.000.000 tấn/năm;
     - Cỡ tàu lớn nhất: 50.000 DWT giảm tải.


Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ:
     - Tổng số 5 cầu với tổng chiều dài 848m;
     - Loại hàng khai thác: Hàng bách hóa tổng hợp và container;  
     - Sản lượng thông qua: 7.250.000 tấn/năm (500.000 teus/năm);
     - Cỡ tàu lớn nhất: 20.000 DWT.

Chi nhánh Cảng Tân Vũ:
     - Tổng số 5 cầu với tổng chiều dài 980,6m
     - Loại hàng khai thác: Hàng bách hóa tổng hợp và container;  
     - Sản lượng thông qua: 1.250.000 tấn/năm (1.000.000 teus/năm);
     - Cỡ tàu lớn nhất: 55.000 DWT giảm tải.

Bến phao Bạch Đằng:
    - Số lượng bến phao: 03;
    - Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 7.000 DWT.


Bến phao số 1, 2 - Bến Gót:
    - Số lượng bến phao: 02;
    - Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 50.000 DWT.


Khu chuyển tải Bến Gót - Lạch Huyện:
     - Số lượng điểm neo: 01;
     - Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 20.000 DWT.


Khu chuyển tải Hạ Long:

     - Số lượng điểm neo: 03;
     - Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 30.000 DWT.


Khu chuyển tải Lan Hạ:
     - Số lượng điểm neo: 03;
     - Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 40.000 DWT.