Mar 27

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và các giải trình có liên quan

Thứ 3 27/03/2018, 20:02

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và các giải trình có liên quan

1.Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (Chi tiết xem tại đây)

2.Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (Chi tiết xem tại đây)

3.Giải trình biến động kết quả kinh doanh (Chi tiết xem tại đây)

4.Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)