Mar 27

Cảng Hải Phòng đạt chuẩn quốc gia về chất lượng quan trắc môi trường

Thứ 6 27/03/2015, 15:48
Với dịch vụ chính là xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa tiềm ẩn nhiều yếu tố liên quan đến tác động môi trường, hàng năm Cảng Hải Phòng đã thực hiện tốt các quy định của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 về việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
 

 

Trong năm 2014, Cảng Hải Phòng đã kết hợp với đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần đầu tư CM) khảo sát tiến hành lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ trình cơ quan có chức năng theo dõi, quản lý tại khu vực Văn phòng Công ty, các Chi nhánh: Cảng Chùa Vẽ, Cảng Tân Vũ, Cảng Hoàng Diệu và trung tâm Y tế công ty.

Kết quả lấy mẫu tại các chi nhánh, đơn vị và phòng ban của công ty: Môi trường, nồng độ các chất ô nhiễm không khí, tiếng ồn quan trắc và phân tích được đều thấp hơn giới hạn cho phép theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động và 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

Về môi trường nước thải, môi trường mặt nước sông Cấm và trầm tích, nồng độ các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, chất lượng nước mặt và quy chuẩn  về chất lượng trầm tích.

Trong thời gian tới, Cảng Hải Phòng tiếp tục đầu tư kinh phí cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng hàng năm các hệ thống xử lý, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, phòng chống sự cố và vệ sinh môi trường, tổ chức tập huấn ứng cứu, thao tác PCCC và các lớp bồi dưỡng về vệ sinh môi trường; Hàng năm thực hiện quan trắc định kỳ để theo dõi, giám sát và có các biện pháp khắc phục sự cố kịp thời và cải tạo hệ thống xử lý môi trường nếu vượt quá các tiêu chuẩn hiện hành,   Cảng Hải Phòng không sử dụng các loại hoá chất, chủng vi sinh vật trong danh mục cấm của Việt Nam và trong các công ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Nguồn: Phòng An toàn & QLCL