Mar 27

Lộ trình thực hiện và phương án cổ phần hóa Cảng Hải Phòng

Thứ 6 27/03/2015, 15:19
Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp
 
 

   Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 103/QĐ-HHVN ngày 15/3/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt danh sách các đơn vị thuộc Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên năm 2013.

I. Lộ trình thực hiện cổ phần hóa

- Ngày 30/6/2013 là thời điểm chốt xác định giá trị doanh nghiệp

- Ngày 28/2/2014: hoàn thành kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Ngày 10/3/2014, Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của Cảng Hải Phòng theo đó:
+ Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 24h ngày 30/6/2013 để cổ phần hóa là 4.314.427.161.945 đồng.
+ Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 3.269.611.135.864 đồng.
- Sau khi có quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) tổ chức xây dựng phương án cổ phần hóa, báo cáo Ban chỉ đạo và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

- Ngày 08/4/2014, Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MT Cảng Hải Phòng, cơ cấu vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành.

II. Phương án cổ phần hóa

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2018

- Sản lượng: năm 2014 là 19,4 triệu tấn, đến năm 2018 là 23 triệu tấn, tăng 18,5%.
- Doanh thu: năm 2014 là 1470 tỷ đồng, đến năm 2018 là 1812 tỷ đồng, tăng 23,3%.
- Lợi nhuận trước thuế: năm 2014 là 216,320 tỷ đồng, đến năm 2018 là 461,267 tỷ đồng, tăng 113%.
- Lợi nhuận sau thuế: năm 2014 là 177,970 tỷ đồng, đến năm 2018 là 380,314 tỷ đồng, tăng 113 %.
- Tỷ lệ cổ tức: năm 2014 là 4%, đến năm 2018 là 8%, tăng 100%.
- Thu nhập trên 01 cổ phần (EPS): năm 2014 là 544 đồng/cổ phần, đến năm 2018 là 1163 đồng/cổ phần, tăng 113%.

* Số liệu hợp nhất:

- Lợi nhuận sau thuế  hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ: năm 2014 là 215,226 tỷ đồng, đến năm 2018 là 405,102 tỷ đồng, tăng 88,2%.

- Thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS): năm 2014 là 658 đồng/cổ phần, đến năm 2018 là 1239 đồng/cổ phần, tăng 88,2%.
Cảng Hải Phòng tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng và phương tiện thiết bị tại khu vực Tân Cảng Đình Vũ và đang đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Thành phố Hải Phòng cho Cảng được đầu tư các bến tàu tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Khu vực Lạch Huyện), quy mô dự kiến 6 bến container, chiều dài 2250m, công suất 50.000 đến 100.000 DWT
Cảng Hải Phòng duy trì số lượng lao động hiện có để chuyển sang công ty cổ phần, bảo đảm việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, CBCNV đủ tuổi nghỉ hưu hoặc có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, Cảng Hải Phòng sẽ giải quyết theo quy định.

2. Cơ cấu vốn điều lệ

- Cổ phần Nhà nước chiếm 75% vốn điều lệ         
- Cổ phần ưu đãi cho CBCNV chiếm 3,01 vốn điều lệ
- Cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn chiếm 0,21% vốn điều lệ
- Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược chiếm 10,26% vốn điều lệ. Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt nhà đầu tư chiến lược là Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)
- Cổ phần bán đấu giá công khai chiếm 11,51% vốn điều lệ.

3. Lộ trình IPO

- Từ 11/4 đến 15/4 năm 2014: Công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về Bán đấu giá, đăng ký địa điểm và tiền đặt cọc, địa điểm tổ chức đấu giá.
- Trong khoảng từ 15/4 đến 30/4: Tổ chức Buổi lễ công bố thông tin giới thiệu về Cảng Hải Phòng, phương án cổ phần hóa và các nội dung liên quan.
- Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30’ ngày 14/5/2014.
- Từ 15/5 đến 23/5/2014: Các nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần.
- Ngày 05/6/2014: Tổng hợp kết quả bán cổ phần báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Dự kiến ngày 09/6/2014: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt phương án điều chỉnh quy mô vốn điều lệ (nếu có sự thay đổi).
- Ngày 11/6/2014: Gửi thư mời và tài liệu cho các cổ đông.
- Từ 20/6/2014: Đại hội đồng cổ đông và hoàn thành đăng ký kinh doanh
- Từ 01/7/2014: Cảng Hải Phòng chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.