STT
Hỗ trợ
Tải về
1

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan

2

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan

3

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019

4

Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan quý IV năm 2019

5

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2015 của CHP

6

7

8

Báo cáo tài chính Quý IV/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

9

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

10

Báo cáo tài chính Quý III/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

11

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015

12

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2015

13

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2015

14

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015 đã kiểm toán

15

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2015 đã kiểm toán