Jul 24

Cảng Hải Phòng lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Thứ 6 24/07/2020, 18:02
Cảng Hải Phòng lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2020 và kiểm toán BCTC năm 2020
(Chi tiết xem tại đây)