Jul 23

Thay đổi Người nội bộ của Cảng Hải Phòng

Thứ 5 23/07/2020, 18:18
Bổ sung danh sách Người nội bộ của Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)
Bản cung cấp thông tin của ông Hà Vũ Hào (Chi tiết xem tại đây)
Bản cung cấp thông tin của ông Ngô Trung Hiếu (Chi tiết xem tại đây)
Bản cung cấp thông tin của ông Chu Minh Hoàng (Chi tiết xem tại đây)