Jul 28

Tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Cảng hải Phòng

Thứ 3 28/07/2020, 18:24
Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)
Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Tuấn Hải (Chi tiết xem tại đây)