Apr 29

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ 5 29/04/2021, 17:40

Trong năm 2020, Cảng Hải Phòng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm tạo điều kiện và chỉ đạo kịp thời của thành phố Hải Phòng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước và đặc biệt là sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Cảng Hải Phòng đã đạt được kết quả cao trên các mặt công tác, sản xuất kinh doanh. Công ty xây dựng kế hoạch và kiểm soát chi phí chặt chẽ, tiết giảm tiết kiệm tối đa, mặc dù các chỉ tiêu tăng trưởng nhưng chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh giảm so với kế hoạch đề ra. Tình hình trật tự trị an được giữ vững. Thu nhập, đời sống của cán bộ công nhân viên toàn Cảng được đảm bảo và ổn định.

Sáng 29 tháng 4 năm 2021, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường Chi nhánh Cảng Tân Vũ – Cảng Hải Phòng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người: ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020; Tờ trình chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Nghe, thảo luận và biểu quyết đối với các nội dung: Tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã miễn nhiệm các chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.

Cũng trong sáng nay, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội với những nội dung được báo cáo tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát biểu bế mạc Đại hội.

Năm 2021 và những năm tiếp theo, Cảng Hải Phòng sẽ tiếp tục giai đoạn xây dựng và phát triển, đòi hòi sự đoàn kết và quyết tâm cao. Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Với sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự đoàn kết, sức sáng tạo và tinh thần đổi mới của tập thể cán bộ công nhân lao động toàn Công ty, Cảng Hải Phòng sẽ tiếp tục tiến mạnh, tiến chắc đến những mục tiêu mà ĐHĐCĐ và Công ty đã đặt ra khẳng định thương hiệu của Cảng Hải Phòng trong hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đời sống của người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng, Đất nước.

             Văn phòng Công ty